‘Spektakelcultuur in de Lage Landen’ Themanummer van het ‘Tijdschrift voor Mediageschiedenis’

Historisch onderzoek naar vormen van spektakelcultuur zoals bioscopen, circussen, musichalls, theaters, concertzalen, opera’s, variététheaters, volkshuizen en andere gelegenheden is doorgaans disciplinegebonden. Media- en cultuurhistorici, letterkundigen, theaterwetenschappers, filmwetenschappers, communicatiewetenschappers, muziekwetenschappers, danswetenschappers en erfgoedkundigen weten dat hun onderzoek mogelijkheden tot cross-over bevat, maar blijven al te vaak binnen de grenzen van het eigen ‘vakgebied’ werken.

Dit leidt tot een wetenschappelijke onderschatting van de brede historische context, waarin de personen/instellingen die onderzocht worden, elkaars pad kruisten. Dit geldt niet alleen voor de ‘performers’ en de personen die achter de schermen opereerden, maar ook voor het publiek, dat verscheidene vormen van ‘entertainment’ combineerde en nu onterecht gereduceerd wordt tot ‘het’ theaterpubliek, filmpubliek etc. Het gebrek aan interactie tussen de verschillende onderzoekseenheden is tevens een gemiste kans omdat men enerzijds vaak met vergelijkbaar bronmateriaal werkt, anderzijds te weinig overlegt over inhoudelijke, heuristische of methodologische vragen.

Dit themanummer van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis (TMG) wil bijdragen aan een trendbreuk. Wars van disciplines nodigt het academici uit om hun historisch onderzoek naar spektakelcultuur inhoudelijk en methodologisch te vergelijken, om een stand van zaken te schetsen maar eveneens om nieuwe onderzoekshypotheses of -vragen te ontwikkelen.

“Spektakelcultuur” wordt daarbij gebruikt als koepelterm voor alle vormen van vermaak (entertainment) die gebaseerd waren op uitvoeringen, vertoningen of projecties voor een groep mensen die daarvoor fysiek verzamelden (live publiek). Voor dit nummer van het TMG wordt gefocust op de periode van de belle époque (1870) tot de definitieve doorbraak van de televisie (1960-1970). Binnen dit kader vragen we om bijdragen met een expliciet, interdisciplinair perspectief. Artikels kunnen focussen op verbanden tussen verschillende vormen van spektakelcultuur (op het niveau van productie, distributie, vertoning of opvoering, receptie) of vanuit een methodologisch interdisciplinaire benadering op één vorm van spektakelcultuur focussen. Dit themanummer draagt zo via case studies, die bij voorkeur focussen op praktijken uit de Lage Landen, bij tot een diepgaandere verkenning van het concept “Spektakelcultuur”.

Voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn:

  • Artiesten of productieverantwoordelijken (regisseurs, scenaristen, scenografen, choreografen etc.) die in verschillende vormen van entertainment werkten
  • De productie en distributie/verspreiding van diverse vormen van spektakel
  • Locaties die gebruikt werden voor diverse vormen van vermaak/spektakelcultuur
  • Spektakel en wetenschap (astronomie, chemie, geneeskunde)
  • Economisch onderzoek
  • Interdisciplinaire opvoeringspraktijken
  • Cross-overs in avant-garde spektakel
  • Publieksonderzoeken

 

Dit themanummer is een initiatief van de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG)  “Spektakelcultuur. Een interdisciplinair platform voor historisch onderzoek naar film-, theater-, dans- en muziekopvoering”, gefinancierd door het FWO-Vlaanderen en gecoördineerd door Prof. Roel Vande Winkel en dr. Leen Engelen (KU Leuven, Instituut voor Mediastudies)

Werkwijze:

De redactie van dit nummer wordt verzorgd door Leen Engelen, Liesbeth Van de Vijver en Roel Vande Winkel.  Voorstellen (circa 300 woorden) voor artikels mogen uiterlijk tot maandag 8 januari 2017 aan de redactie worden voorgelegd via Leen Engelen (leen.engelen@kuleuven.be) en Roel Vande Winkel (roel.vandewinkel@kuleuven.be). Op basis van deze abstracts zullen een aantal auteurs, tegen maandag 15 januari 2017, worden uitgenodigd om een volledig artikel (6000 – 8000 woorden) in te dienen tegen uiterlijk maandag 3 april 2017. Deze bijdragen zullen vervolgens aan externe blind peer review worden onderworpen. Het themanummer zal verschijnen in het najaar van 2017.

Het Tijdschrift voor Mediageschiedenis biedt een podium aan alle facetten van wetenschappelijk onderzoek naar media en hun geschiedenis. TMG verschijnt sinds 1997 en wordt sinds 2012 uitsluitend online in open access gepubliceerd. Alle bijdragen worden aan een blind peer review procedure onderworpen. http://www.tmgonline.nl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s